top of page

تأیید كردن خشونت ظاهري طالبان علیه غیرنظامیان

افغان وتنس چندین گزارش و ضبطها را در ماه هایي اخیر تأیید کرده است

16 Nov 2021


از زمان تسلط طالبان در ماه اګست، ویدیوهایي مکرر در رسانه هایي اجتماعی از طالبان منتشر شده است که از خشونت علیه غیرنظامیان و مظاهره چياني آشکار استفاده می کنند.


علاوه بر حوادث در تظاهرات تحت رهبری زنان بررسی زمینه اکثر خشونت ها دشوار است، اما تعدادی از حملات ثبت شده علیه غیرنظامیان ظاهرأ در هفته ها و ماه های اخیر در رسانه های اجتماعی منتشر شده است.


موارد زیر منتخب از حوادث است که توسط تیم اطلاعاتی منبع باز افغان وتنس تأیید شده است.


به تاریخ هشت نوامبر ویدئویی که در توییتر منتشر شد، چهار عضوي طالبان تورنشده را در حال تعقیب و لتو كوب يك مردی را در ناحیه ششم پلیس کابل نشان داد، یکی از خبرگزاری ها ادعا کرد که این مرد پسر ابراهیم اچکزی یکی از اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر است، که توسط اعضای شبکه حقانی مورد و لتو كوب قرار گرفت به هرحال این ادعاها تایید نشده است.شکل اول: موقعیت جغرافیایی اعضایي طالبان که مردی را با سلاح های خود می زنند.


در ٢٦ اکتوبر تصاویری که توسط آماج خبر در توییتر منتشر شد، یک عضو طالبان را نشان می داد که روی یک وسیله نقلیه ایستاده و به نظر می رسد که مردی را می زند. مو قعيت این تصويرها به حوزه دوهم پولیس کابل پيوسته شده است، گزارش‌ هایي شاهدان عینی می ‌گویند که این رویداد پس از برخورد یک موتر طالبان با یک تکسی در کارته پروان کابل رخ داد، یکی از اعضای طالبان بر روی یک تاکسی سوار شد و با تفنگ بادي راننده را از ورسيي باز زد.
شکل دوهم: موقعیت جغرافیایی حمله به راننده تکسی.


در ٧ مي سپتمبر ویدئو هایی که توسط بلال سروری روزنامه نگار افغان در توییتر به اشتراک گذاشته شد، نشان می دهد که اعضای طالبان چندین نفر زن و مرد را در نزدیکی پوهنتون کاردان مورد لتو كوب قرار می دهند، اگرچه در زمینه متن نوشته شده يي این حادثه ناشناخته باقی مانده است.


شکل سوم: موقعیت جغرافیایی افراد متعدد لت شده توسط اعضای طالبان در ٧ مي سپتمبر.


در ١٨ اګست ویدئویی در توییتر منتشر شد که مردی را در نزدیکی میدان هوایی کابل مورد لتو كوب قرار داد اند، که گفته می‌ شد قصد خارج رفتن از کشور را داشت.شکل چهارم: موقعیت جغرافیایی اعضای طالبان در حال ضربه زدن به یک مرد.


چندین رویداد دیگر از زور بیش از حد آشکاره علیه غیرنظامیان از سراسر کشور به کار گرفته شده است، که افغان وتنس همچنان به ثبت و بررسی آنها در صورت امکان ادامه می دهند.

ramin-labisheh-RznGbD7VAg8-unsplash.jpg
bottom of page