top of page

آرامش برای بودایي بامیان درزير تسلط طالبان وجود ندارد

آیا مکان های دارای اهمیت تاریخی تحت کنترل طالبان درامن هستند؟

12 Nov 2021


در مارچ ٢٠٠١ جهان با وحشت شاهد تخریب بودایي بامیان توسط دولت وقت طالبان بود، دو پیکر بزرگ که بیش

از ١٤٠٠ سال پیش بر روی سنگ نقاشي شده بود. این تخریب که به دستور ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان انجام

شد، به عنوان نمادی از عدم تحمل طالبان تلقی شد و محکومیت جهانی را برانگیخت.


در حال حاضر به نظر می ‌رسد که فیلم‌هایی که توسط افغان وتنس به دست آمده است، نشان می‌ دهد که جنگجویان

طالبان به سمت بقایای این مکان تیراندازی می‌کنند که یونسکو آن را در فهرست میراث جهانی در خطر قرار داده

است.


در ویدئویی که در اول نوامبر در توییتر منتشر شد، فیلم‌ بردار صخره‌ های محل را از مکانی نزدیک بودای بزرگتر

غربی (سالسال) نشان می ‌دهد، صدای فير اتوماتيك در نشاني ٢٥ ثانیه شنیده می شود، که فیلمبردار می گوید از طرف

طالبان می آید.


در ٣٦ ثانیه ویدئو به نمای دوم از همان مکان بریده می ‌شود و بزرگ نمايي ميكند بالايي يك موتر مستقر در سركي

نزدیک، با چندین جنگ جويان که در کنار آن ایستاده ‌اند، وهمچنان به سمت طاقچه ‌ای در صخره‌ ها حرکت می ‌کند

كي فيري سلاح همچنان شنیده ميشود، به نظر می رسد که مردان به نوبت به سمت طاقچه تیراندازی می کنند، در حالی

که یک مرد سلاح را به مرد دیگری می دهد که در حال بالا بردن اسلحه، هدف گیری و فير كردن به سمت صخره ها

در دقیقه ١ دیده می شود.


ادعا می شود که این ویدئو در ٤ سپتمبر یک ماه پس از کنترول این منطقه توسط طالبان گرفته شده است، تجزیه و

تحلیل ویدیو نشان داد که قبل از آن تاریخ پست نشده بود، با هر حال افغان وتنس نتوانست تاریخ دقیق را از طریق روش

هوش منبع باز تأیید کند.شکل اول: نمایی از ویدئو در مقایسه با تصویر ستلايت از مجسمه های بودا.34°49'45.4"N 67°49'10.6"E:موقعیت جغرافیایی ویدیو: مکانتصویر: مردی در حال فير كردن به صخره ها در فاصله ٣٠٠ متری، تصویربرداری از ویدئو.تصویر: خسارت بوداهای بامیان پس از انفجار توسط طالبان در مارچ .٢٠٠١تصویر: يك طرح ریزی تري ډی از بودای ٥٦ متری سالسال طی مراسمی در مارچ ٢٠٢١. قبل از تسلط طالبان،

كه به نشانه بگزارد نابودی بودا را توسط طالبان ٢٠ سال قبل.

ramin-labisheh-RznGbD7VAg8-unsplash.jpg
bottom of page